topp_lang1158

Relaterat

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

bokomslag123

Nu finns IR certifiering på hemsidan, se ovan

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

cirse-logo
esr_logo-on_white

Senaste nytt

seldinger stockholm 2017


Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994

 

Artikel I: Namn

Namnet skall vara Seldinger-Sällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi, förkortat SSVIR. På engelska The Seldinger Society of Vascular and Interventional Radiology, med samma förkortning. Sällskapet är en delförening i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi

 

Artikel II: Ändamål

II.1. Sällskapet, som icke skall vara vinstgivande, skall bestå av läkare, forskare och andra, som är intresserade av vaskulär och interventionell radiologi.

II.2. Sällskapets ändamål är att företräda specialområdets vetenskapliga och utbildningsmässiga intressen samt att utgöra remissinstans.

 

Artikel III:

Medlemmar

III. 1 . Aktiva medlemmar

Aktiv medlem kan envar bli som är medlem i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi. Dessa medlemmar skall ha rösträtt och kunna ingå i sällskapets styrelse. Antalet medlemmar skall icke vara begränsat. Medlemskap kan erhållas efter anmälan till sekreteraren.

 

III.2. Associerad medlem Företrädare för närstående verksamhet eller utländska radiologer kan bli associerad medlem av sällskapet. I ansökan bör kort bakgrund till önskan om inträde i sällskapet ges. Dessa medlemmar har ej rösträtt och kan ej ingå i sällskapets styrelse men kan ingå i kommitté och liknande.

 

III.3. Hedersmedlem Till hedersmedlem kan sällskapets årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit utomordentligt betydelsefulla för utvecklingen av sällskapets intresseområden eller som på ett framstående sätt befrämjat sällskapets syften. Förslag skall skriftligen ställas till styrelsen.

 

III.4. Stödjande medlemskap Stödjande medlemskap erbjudes organisationer, inklusive kommersiella sådana, som är intresserade i sällskapets mål och aktiviteter. Organisationsmedlemmar som önskar deltaga i sällskapets förhandlingar och ingå i kommittéer eller liknande får ansöka om associerat medlemskap.

 

Artikel IV: Delegater

Årsmötet utser delegater till nationella och internationella organisationer.

 

Artikel V: Utträde och uteslutning

 

V.1. Utträde Medlem som önskar utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta tillstyrelsen, som beviljar utträde.

 

V.2. Uteslutning Medlem som skadar föreningens intressen kan, efter beslut på årsmöte, uteslutas.

 

V.3. Förlust av medlemskap Se artikel

 

VII.4. Artikel VI: Sällskapets styrelse, kommittéer, delegater etc

 

VI.1. I sällskapet skall finnas en styrelse, en utbildnings- ochprogramkommitté, delegater till andra organisationer, revisorer samt en valberedning.

 

VI.2. Sällskapets styrelse Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter: ordförande, vice ordförande,sekreterare, vice sekreterare, skattmästare samt ordförande i utbildnings-och programkommittén. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

 

VI.3. Utbildnings- och programkommittén Kommittén skall bestå av en ordförande och två medlemmar.

 

Vl.4. Revisorer Två revisorer utses bland aktiva eller associerade medlemmar.

 

VI.5. Valberedning Tre aktiva medlemmar utses till en valberedning.

 

VI.6. Mandatperioder Samtliga styrelseposter, medlemmar i utbildnings- och programkommittén, valberedningen, revisorer, samt nationella och internationella delegater utses vid årsmötet och väljes för två år med möjlighet till omval en gång. Mandatperioden börjar vid slutet av det årsmöte vid vilket val sker.

 

VI.7. Plikter Styrelseordföranden leder sällskapets aktiviteter. Han skall å ämbetetsvägnar vara medlem i utbildnings- och programkommittén samt i för tillfället utsedda kommittéer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning härom.

 

Sekreteraren skall föra protokoll över sällskapets aktiviteter. Han skall göra en lista över sällskapets medlemmar med adress, telefon- och faxnummer. Han skall föra sällskapets korrespondens och bevara all skriftväxling till och från sällskapet. I sällskapets namn upprättade handlingar och skrivelser skall undertecknas av ordföranden eller sekreteraren.

 

Skattmästaren och ordföranden äger rätt att teckna sällskapets ekonomiska handlingar i bank och post var för sig.

 

Skattmästaren skall sköta sällskapets ekonomi. In- och utbetalningsrätten är delegerad från styrelsen. Han skall ha en komplett bokföring för sällskapet och skall framlägga en bokslutsrapport vid årsmötet. Vid årsmötet skall också budgeten presenteras för följande räkenskapsår.

 

Utbildnings- och programkommittén skall planera ett långtidsprogram för utbildning inom sällskapet, vilket också inkluderar aktiviteterna i Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE). Kommittén förser också medlemmarna med aktuella kongresslistor.

 

Två revisorer skall kontrollera sällskapets ekonomiska transaktioner och skall revidera bokslutet före årsmötet vid vilket ansvarsfrihet beviljas.

 

Valberedningen upprättar förslag till val som skall förrättas vid årsmötet.

 

Sällskapet avhåller årsmöte och bör sammanträda ytterligare minst en gång per år. Tid och plats föreslås av styrelsen. Extra sammanträde må hållas när ordföranden eller styrelsen finner sådant behövligt eller då minst 1/3 av medlemmarna gjort skriftlig framställan härom hos ordföranden. Kallelse och föredragningslista för års- och föreningsmöten skall av sekreteraren sändas ut en månad före mötet. Protokollkopior tillställes sekreteraren i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR). Publicering av sällskapets handlingar sker i samarbete med redaktören för SFMR.

 

Vid årsmötet fattas beslut i följande ärenden:

 

1. Val av justeringsmän

 

2. Verksamhetsberättelse

 

3. Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet

 

4. Val av styrelse

 

5. Val av medlemmar i utbildnings- och programkommitté

 

6. Val av delegater till andra organisationer

7. Val av revisorer

 

8. Val av valberedning

 

9. Arbetsordning för det kommande året

 

10. Årsavgiftens storlek

 

11. Övriga föreningsärenden

 

Artikel VII: Ekonomi och avgifter

 

VII.1. Det fiskala året omfattar tiden från ett årsmöte till nästa.

 

VII.2. Avgifterna för medlemmarna föreslås av styrelsen och bestäms vid årsmötet.

 

VII.3. Medlemsavgifter skall betalas den I januari varje år och skall täcka ett år.

 

VII.4. Medlemmar som inte har betalt sin avgift inom tre månader får uppgift härom av skattmästaren och meddelas också att medlemskapet upphör den 30 juni samma år om avgiften inte betalas.

 

Artikel VIII: Votering

 

VIII.1. Votering sker öppet om sluten votering inte begärs av någon medlem eller av styrelsen. En enkel majoritet av de närvarande är tillräcklig för beslut, utom beträffande stadgeändringar och upplösning av sällskapet. Vid lika röstetal avgörs val till poster genom lottning, medan i andra frågor den mening som biträdes av ordföranden gäller.

 

VIII.2. Votering per post kan utföras om styrelsen anser detta nödvändigt.

 

Artikel IX: Stadgeändringar

 

Förslag till stadgeändringar skall insändas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Ändringsförslaget och styrelsens yttrande däröver skall sändas ut tillsammans med föredragningslista för det möte vid vilket voteringen skall ske. Stadgarna kan ändras vid årsmötet genom votering med 2/3-majoritet av de medlemmar som är närvarande under förutsättning att minst hälften av medlemmarna är med på mötet. Om hälften av medlemmarna inte är närvarande vid mötet kan stadgarna ändras med poströstning. Majoritet med 2/3 av dem som svarar är nödvändig för att stadfästa postval.

 

Artikel X: Upplösning av sällskapet

 

X.1. Sällskapet stiftas för obegränsad tid. Dess upplösning kan endast bestämmas av årsmötet med 2/3-majoritet, när minst hälften av medlemmarna är närvarande. Upplösningen kan bestämmas genom poströstning med 2/3-majoritet av dem som svarar.

 

X.2. Om sällskapet upplöses skall alla tillgångar, inklusive behållning i rena pengar, övergå till Svensk Förening för Medicinsk Radiologi.
 

Lars Erik Lörelius minnesfond Seldingersällskapet för Vaskulär och interventionell radiologi förvaltar Lars Erik Lörelius minnesfond och ur fondens vinst utdelas vartannat år en summa till en svensk radiolog för berömvärt arbete inom interventionell radiologi, speciellt ino onkologi.Ladda ner fondens stadgar

 

Sven-Ivar Seldingers forskningsfond för interventionell radiologi Ur fonden utdelas varje år, efter ansökan till Seldingersällskapets styrelse, ett pris till en svensk radiolog för forskning i vaskulär interventionell radiologi. Utdelningen sker årligen i samband med SSVIRs årsmöte. Ladda ner fondens stadgar

Stadgar

svensk bok om endovaskulär intervention

Läs mer

Artikel i Gotlands Allehanda i samband med Seldingermötet 26-27 maj 2016 Läs mer

 

Historien kring utvecklingen av icke-joniska kontrastmedel Ur boken om Nyegaard & Co. Läs mer­

Torsten Alméns egen berättelse vid Mälardalens röntgenklubb. Läs mer